Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezető
  A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Teakert Bt. valamennyi, a https://kameliakert.hu honlapon (a továbbiakban Weboldal) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.
  A Weboldal használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.
 2. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője

  A szerződés Teakert Bt. – vel (a továbbiakban Eladó) jön létre.

  Neve: Teakert Bt.

  Székhely: 2120 Dunakeszi, Szent László utca 11. 1/5

  Adószám: 28756783 -2-13

  Számlaszám: 16200230-10036035 (MagNet Bank)

  Weboldal ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 294 9375 (hívható munkanapokon 8:00-17:00)
  Webáruház ügyfélszolgálat email címe: marianna(kukac)kameliakert.hu

 3. Tárhelyszolgáltató adatai

  Cég neve:  Rottenbacher Tamás e.v. (Rotisoft.hu)              

  Székhelye: 1039 Budapest, Zemplén Győző utca 2. X./98            

  Email címe:  tamas@rotisoft.hu                           

  A Tárhelyszolgáltató biztosítja a regisztrált felhasználók adatainak, a megrendelések adatainak a tárolását a szerverükön létrehozott SQL adatbázisban.

 4. Levelező tárhely adatai

  Cég neve:   Bitadmin Kft.              

  Székhelye:  2120 Dunakeszi, Rév utca 36.

  Adószáma:   23579194-2-13                            

  Cégjegyzék száma:  13-09-151342             

  Email címe:   support(kukac)pcvilag.hu                           

 5. A weboldal használata, az ajánlattétel menete
  A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval (27% ÁFA) megnövelt teljes (bruttó) összegéről a vevő a weboldal Termékek almenüjében tájékozódhat. A rendelés elküldésének a feltétele jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása.
 6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte
  Miután a Vásárló kitöltötte a felugró Megrendelőlapot és elküldte megrendelését, ezt az ajánlat Eladóhoz történő megérkezését követő legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben az Eladó visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy az Eladó megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit, az utalandó összeget, a szállítás díjat valamint az utaláshoz szükséges adatokat is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett az Eladóhoz. Ajánlatának/megrendelésének Eladóhoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.Az Eladó a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el.  A szerződés az ajánlat Eladó általi elfogadásáról szóló, az Eladó által a Vásárló részére megküldött külön email Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email (48 órán belüli) megérkezésével.  A szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

  A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.
  Ha a Vásárló a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló email beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálata felé (elektronikus levél útján, vagy telefonon) a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló emailt az Eladó akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 7. Hibás ár
  Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a Weboldalon technikai vagy személyi hiba miatt hibás ár kerül feltüntetésre. Eladó nem köteles a piaci ártól lényegesen eltérő áron eladni a terméket Vásárló részére. Ebben az esetben Eladó írásban felkínálja Vásárló részére a termék megvásárlását a termék helyes árán. Vásárló ezt követően szabadon dönthet, hogy ezen az áron meg kívánja-e vásárolni a terméket. Amennyiben nem, a szerződés nem jön létre Eladó és Vásárló között.
 8. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom
  A megrendelés adatait az Eladó tárolja elektronikus formában. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni a Vásárló, akkor kinyomtathatja a “Megrendelés visszaigazolása”-t. Ez akkor jelenik meg a Vásárló képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta az Eladó részére az email címét, az Eladó – a 4. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát emailben, melyet szintén kinyomtathat. 
  Az adatkezeléssel összefüggésben ld. az Adatvédelmi Szabályzatot.
  A Weboldal valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html alapú weboldal megjeleníthető.
  A Weboldal működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftver és/vagy szerver hibákért Eladó felelősséget nem vállal. Hiba esetén az Eladó kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni őt.

 9. Elállási jog

  A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében Eladó rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 6. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.  A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  a./ a terméknek,
  b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított  14 (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni a 6.1 pontban részletezett esetek kivételével.

  A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
  Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével Eladó részére az Elállási Időszak alatt. Írásban történő elállás esetén a Vásárló felhasználhatja a megrendelés visszaigazolás csatolmányában található elállási nyilatkozat mintát vagy letöltheti a https://kameliakert.hu/letoltheto-dokumentumok/ linken keresztül is.

  A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

  Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének időpontját veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

  A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 2. pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni Eladó részére.  A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

  Az Eladó kizárólag a visszaküldött termékek bruttó árát téríti meg Vásárló részére. Az Eladó a termék kiszállítási költségét nem téríti vissza a Vásárlónak. A visszaküldés költsége a Vásárlót terheli.

  Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, az Eladó a termék(ek) fizikai visszavételének időpontjában haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) Eladó általi átvételétől (fizikai visszavétel) számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által megfizetett bruttó vételárat, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést az Eladó  a Vásárlóval szemben érvényesíti.
  Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.
  Előre utalásos fizetés esetén a visszáru összeget az Eladó minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

  Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, az Eladó ügyfélszolgálatához fordulhat a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken.

  Elállás workshopon való részvételtől:

  A workshopokon való részvételi szándékot a vevő a díj előre fizetésével erősíti meg, mivel a helyek száma korlátozott minden eseményre. Elállás esetén a jegy átvihető egy következő workshopra*, vagy átruházható másra, de ugyanarra a dátumra vonatkozik az átruházás után is a jegy.

  Amennyiben másik alkalomra szeretné a vevő érvényesíteni a jegyét, úgy újra kell jelentkezni az új workshopra, de a régi jegyéből 5000 ft-ot a Teakert Bt jóváír.
  A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog a következő esetekben:
  – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított az Eladó elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak (pl logózott termék, vagy egyedi teakeverék, egyedi méret),
  – olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (például tea);
  – digitális termékre nem érvényes az elállás joga (pl. e-book, videó, tanfolyam esetén, amit online küldünk ki a Vevő részére)

 10. Árak, fizetési módok

  Weboldalon a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség (kivétel, amennyiben az Eladó által meghirdetett promóció keretében a termék kiszállítása ingyenesen, az Eladó költségviselése mellett történik). Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

  Vásárlónak lehetősége van megrendelés teljes, járulékos költségeket tartalmazó bruttó végösszegét banki átutalással, utánvéttel kifizetnie. Utánvételes fizetés választása esetén Eladó minden esetben bruttó 450 Ft utánvét díjat számít fel.  Utánvételes fizetés esetén a Csomagküldő szolgáltatótól, illetve a csomagátvételi helytől függ, hogy milyen fizetési módokat kínál fel Vásárló részére. Ezen esetekben Vásárló kötelezettsége a lehetséges fizetési módokról előzetesen tájékozódni.

  Eladó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.

  Előre utalás esetén az esedékes vételárat és a kapcsolódó költségek összegét Vásárlónak Eladó 2. pontban feltüntetett bankszámlájára kell utalnia.
  A Vásárlónak banki előre utalás esetén meg kell adnia rendelési számát a közlemény rovatban.

  Barion bankkártyás fizetés

  A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív funkcióval rendelkezik. Használata még kényelmesebb a csupán egy perces regisztrációt követően. Mivel a bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket. A Barion felhasználók az ingyenes Barion applikáció segítségével egyre több boltban és vendéglátóhelyen mobillal is tudnak fizetni, anélkül, hogy készpénzt vagy bankkártyát kellene magukkal vinniük. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN-I-1064/2013). A bankkártya visszaélések elleni védelmet rugalmasan és igazságosan kezeljük.

 11. Szállítási módok, határidők és díjak, termék átvétele, számlázás
  A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. Az Eladó által vállalt szállítási határidő 30 nap. Eladó a Webáruházban ettől eltérő szállítási határidőket is megadhat egyes termékekre vonatkozóan, azonban ezek csak tájékoztató jellegűek, Eladó ezekért garanciát nem vállal. Amennyiben a megrendelt termék(ek) gyártása idő közben megszűnt, vagy Eladótól független okokból Eladó által nem beszerezhető(ek), úgy Eladó fenntartja a jogot a nem teljesítésre.
 12. Szavatosság, Termékszavatosság

  A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Vásárló a Ptk. jelen ÁSZF-ben hivatkozott rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott jogot vagy a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

  Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

  A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

  A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

 13. Jótállás

  A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „kormányrendelet”) tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet (tárgyi) hatálya kizárólag az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés (azaz vállalkozás és fogyasztónak minősülő Vásárló) keretében értékesített és a kormányrendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

  A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év.
  A jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztónak minősülő Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

  Nem tartozik jótállás körébe a hiba, ha annak oka a termék fogyasztónak minősülő Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  – rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  – elemi kár, természeti csapás okozta.

  Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló

  – elsősorban – választása szerint – kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak minősülő Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

  A kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztónak minősülő Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

  A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

  A fogyasztónak minősülő Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 14. Szavatosság, jótállás érvényesítése

  A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét a Vásárló személyesen a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokkal összhangban, az Eladó 2. pontban rögzített elérhetőségei egyikén jelezheti írásban.

  A jótállási feltételekről a Vásárló bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nem rendelkezik a Vásárló ezekkel a dokumentumokkal vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor a 2. pontban részletezett elérhetőségeken fordulhat bővebb információért az Eladóhoz.

 15. Tulajdonjog fenntartása
  A vételár teljes kifizetésig a termék Teakert Bt. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére harmadik felet nem lehet kötelezni.

 16. Esedékesség, késedelmes fizetés
  Késedelmes, fizetési határidőn túli fizetés esetén Eladó a mindenkori alapkamat szerinti késedelmi kamatot számíthat fel.
 17. Jogérvényesítési lehetőségek
  Panaszkezelés

  A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a 2. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

  Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

  Az Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panaszos Vásárlónak, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alábbiakban részletezett, írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

  Az Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

  Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.
  A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

  Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik.

  A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.
  Egyéb Jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a számára:

  – Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  – Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

  Pest Megyei Békéltető Testület
  1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
  Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00
  Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
  E-mail cím: pmbekelteto(kukac)pmkik.hu

  Levelezési cím:
  Pest Megyei Békéltető Testület
  1364 Budapest, Pf.:81

  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
  A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az Eladó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  A leírtakon felül az Eladó tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

  Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.
  Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

  Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr 

  Egyéb Jogérvényesítési lehetőségek

 18. ÁSZF módosítása
  Teakert Bt. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.szeptember 01.